جامعه حرفه ای هتل داران استان اصفهان

کمیته آموزش

همکاران ما در کمیته آموزش:

✓ آقای خرّمی (مسئول کمیته، رابط برون سازمانی)
✓ آقای زندی (مشاور، ناظر کیفی آموزش)
✓ آقای باقریان (رابط امور بین الملل)
✓ خانم عموعلی (پژوهش و طرح دوره)
✓ آقای مرادمند (دبیر کمیته، تولید محتوی و پژوهش)
✓ آقای خداپرست (رابط کمیته و جامعه)
✓ آقای زارعی (طراح و تدوین‌گر سایت کمیته آموزش)

برنامه های آموزشی

✓ آموزش های سطح مقدماتی
✓ آموزش های سطح تخصصی
✓ آموزش های پیشرفته

✓ آموزش های سطح مقدماتی

 برای کارمندان و کارگران صف در پست های سازمانی معمولی و غیر تصمیم گیرنده        می باشد 
– بصورت مجازی و حضوری برگزار می گردد 
– از اساتید و مدرسان بومی و استانی استفاده میشود 
– هزینه این نوع از آموزش در سطح نسبتاً کم خواهد بود 

✓ آموزش های سطح تخصصی

 برای کارمندان و کارگران صف و ستادی در پست های سازمانی معمولی و تصمیم گیرنده و 
نیز مدیران میانی و سرپرستان بخش های مختلف هتل ها می باشد.   
– کارگاه های حضوری، نیمه حضوری و یا مجازی بصورت کوتاه مدت برگزار می گردد 
– از استاتید و مدرسان استانی و ملی استفاده میشود 
– هزینه این نوع از آموزش در سطح متوسط رو به بالا خواهد بود 

✓ آموزش های سطح پیشرفته

 برای مدیران میانی، مدیران ارشد و بهره برداران هتل ها می باشد 
– بصورت کارگاه های حضوری و کوتاه مدتبرگزار می گردد 
– از اساتید و مدرسان استانی، ملی و یا بین المللی 
استفاده می شود. (در صورت امکان با همکاری مراکز آموزشی بین المللی
 هزینه این نوع از آموزش در سطح نسبتاً زیاد خواهد بود)

برنامه های علمی و پژوهشی

 برگزاری کنگره های علمی و پژوهشی در سطح استانی و ملی 
✓ راه اندازی بولتن آموزشی داخلی 
✓ کمک به توانمند سازی وب 
✓ سایت جامعه با بهره گیری از تولید محتوای آموزشی مناسب 

اهداف

 کوتاه مدت ✓
– جلب حداکثری مشارکت هتل ها 
– برگزاری دروه های سطح مقدماتی به میزان حداقل 15 دوره 
– برگزاری دوره های آموزشی سطح تخصصی به میزان حداقل 7 دوره 
– ایجاد سامانه آموزشی اختصاصی جامعه هتل داران استان اصفهان 

 میان مدت ✓
– خودگردانی اقتصادی کمیته آموزش 
– برگزاری دوره های آموزشی سطح پیشرفته به میزان حداقل دو دوره 
– ایجاد بولتن داخلی مجازی 

 بلند مدت ✓
– ایجاد مسیر پیشرفت دائمی در مبحث آموزش در جامعه هتل داران استان اصفهان 

سازمان های مشارکت کننده پیشنهادی

برآنیم تا بتوانیم از سازمان های گوناگون علمی، آموزشی و پژوهشی در بخش های مختلف دولتی و یا خصوصی ذیل برای پیشبرد اهداف کمیته آموزش استفاده نماییم.

 دانشگاه ها 
– دانشگاه عملی کاربردی سیتی سنتر اصفهان 
– دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 
– دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
– دانشکده هنر دانشگاه اصفهان 
– دانشگاه شیراز 
– دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی 
– دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 
– دانشگاه نورث وست تهران 

 مراکز آموزشی 
– سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان 
– اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
– بنیاد پروفسور جعفری 
– مرکز آموزش هتل داری بنیاد